• Προκατασκευασμένες κατοικίες
  • Κατοικίες απο οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Κεραμοσκεπές
  • Πέργκολες
  • Κουζίνες
  • Ντουλάπες
  • Ξυλουργικές εργασίες
  • Ανακαινίσεις κτιρίων
  • Αναπαλαιώσεις
  • Θερμοπροσώψεις
  • Μονώσεις κάθε επιφάνειας

  View Cretaprocat.gr in a larger map

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Στις 4 Ιουλίου 1979 στην εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης δημοσιεύεται στο φύλλο 362 ο «Κανονισμός Δια Την Θερμομόνωσιν Κτιρίων» καθορίζοντας την σημασία, τα οφέλη και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Και αναφέρει τα ακόλουθα:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΙΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ

Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τας απαιτήσεις θερμομονώσεως και τα μέτρα , τα οποία πρέπει να ληφθούν δια να εξασφαλισθεί ικανοποιητική θερμική μόνωσις εις τας κατοικούμενας κτιριακάς κατασκευάς.

Η καλή θερμική μόνωσης εξασφαλίζει:

- Υγιεινήν και ευχάριστον διαμονήν των ενοίκων.

- Ορθολογικήν κατανάλωσιν ενέργειας δια την θέρμανσιν και τον κλιματισμόν των χώρων.

- Οικονομίαν εις τας δαπάνας κατασκευής της εγκαταστάσεως θερμάνσεως.

- Μικροτέραν ρύπανσιν του περιβάλλοντος υπό των καυσαερίων.

          1.1      Η ικανοποιητική θερμική μόνωσις των κατοικουμένων χώρων είναι αναγκαία προυπόθεσις δια την εξασφάλισιν υγιεινής και ανέτου διαμονής υπό οικονομικάς συνθήκας.

            1.2       Η κατανάλωσις ενέργειας και αι αντίστοιχοι ετήσιαι δαπάναι θερμάνσεως ή κλιματισμού επηρεάζονται σημαντικώτατα από την θερμικήν μόνωσιν του κτιρίου, ήτοι την αντίστασιν εις διαφυγάς θερμότητος την οποίαν παρουσιάζουν τα περικλείοντα τον κατοικήσιμον χώρον στοιχεία κατασκευής, από την μορφολογίαν του κτιρίου, καθώς και από τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής όπου θα ανεγερθή. Επί πλέον δια των μέτρων θερμομονώσεως αποφεύγονται φθοραί δυνάμεναι να προκληθούν εις τα κτίρια (ως π.χ. θραύσεις σωλήνων εκ του παγετού, αποκολλήσεις επιχρισμάτων και χρωματισμών συνέπεια συμπυκνώσεως υδρατμών κ.λ.π.) και μειώνονται τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεως αυτών.

            1.3       Αι δαπάναι κατσκευής της εγκαταστάσεως θερμάνσεως εξαρτώνται εκ της θερμικής μόνωσεως, δεδομένου ότι τα μέγεθος της εγκαταστάσεως υπολογίζεται επί τη βάσει των τεχνικών δεδομένων των στοιχείων της κατασκευής και ειδικώτερον των αντιστάσεων της θερμοδιαφυγάς.

        1.4       Η γενίκευσις της μονώσεως των κτιρίων θα έχη ως αποτέλεσμα την ελάττωσιν της ποσότητος των ελκυόμενων καυσαερίων και συνεπώς την μείωσιν της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος.

(διατηρήθηκε η ορθογραφία της εποχής αλλά δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί και ο τονισμός των λέξεων)

Το πόσο εφαρμόστηκε και πόσο εξασφάλισε τη διαμονή των Ελλήνων σε υγιεινά και αποδοτικά ενεργειακά σπίτια  μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε βλέποντας γύρο μας την ποιότητα της πλειοψηφίας των κτηρίων και αναλογιζόμενοι τι δαπανούμε για την ψύξη και θέρμανση αυτών.

Έτσι φτάσαμε στις 30 Μαρτίου 2010 να υπογραφεί ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων), σύμφωνα με το Νόμο 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91. ΚΕΝΑΚ: ΦΕΚ B 407/2010 (9 Απριλίου 2010)

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συντελεστών θερμικής διαπερατότητας ορίζονται για τέσσερις κλιματικές ζώνες και είναι οι εξής:

U (W/m2K)

Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη Δ

Τοιχοποιία

0,6

0,50

0,45

0,40

Οροφή

0,50

0,45

0,40

0,35

Δάπεδο pilotis

0,5

0,45

0,4

0,35

Η Κρήτη ως περιφέρεια κατατάσσεται στην ζώνη Α για τις περιοχές με υψόμετρο από 0 μέτρα έως 400 μέτρα και από εκεί και πάνω στην ζώνη Β.

            Που κατατάσσεται όμως το σπίτι CRETAΠΡΟΚΑΤ σε σχέση με τον συντελεστή θερμικής διαπερατότητας;

            Ας εξετάσουμε ένα ένα τα τμήματα κάθε οικίας.

            Η τοιχοποιία με διαμορφώσεις από πάχος 20cm έως 23cm επιτυγχάνει συντελεστή U=0,24 έως 0,19 W/m2K υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις των ζωνών Α και Β που κατατάσσεται η Κρήτη αλλά και των αυστηρότερων Γ και Δ που κατατάσσεται και η υπόλοιπη Ελλάδα.

            Τα κουφώματα ανάλογα με τον συνδυασμό πάχους των διπλών τζαμιών (4 ή 5mm πάχος) επιτυγχάνουν συντελεστή U=0,23 έως 0,20 W/m2K.

            Το δάπεδο πιλοτής αναλόγως με την τελική επίστρωση του πατώματος, από πλακάκι ή ξύλο επιτυγχάνει συντελεστή U=0,32 έως 0,40 W/m2K  καλύπτοντας επίσης πλήρως τις απαιτήσεις του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης.

            Η οροφή  ανάλογα με την τοποθέτηση ψευδοροφών (και τι τύπου) ή την παραμονή της ως εμφανή επιτυγχάνει συντελεστή U=0,31 έως 0,40 W/m2K επίσης καλύπτοντας τις απαιτήσεις του εν ισχύ κανονισμού.

            Υπολογίζοντας το συνολικό συντελεστή θερμικής διαπερατότητας μιας μέσης οικίας με αναλογία κουφωμάτων 10% επί του συνόλου της επιφανείας των τοίχων, βρίσκουμε U≤0,42 W/m2K.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α+

ΕΡ ≤ 0,33RR

T ≤ 0,33

Α

0,33RR < ΕΡ ≤ 0,50RR

0,33 < T ≤ 0,50

Β+

0,50RR < ΕΡ ≤ 0,75RR

0,50 < T ≤ 0,75

Β

0,75RR < ΕΡ ≤ 1,00RR

0,75 < T ≤ 1,00

Γ

1,00RR < ΕΡ ≤ 1,41RR

1,00 < T ≤ 1,41

Δ

1,41RR < ΕΡ ≤ 1,82RR

1,41 < T ≤ 1,82

Ε

1,82RR < ΕΡ ≤ 2,27RR

1,82 < T ≤ 2,27

Ζ

2,27RR < ΕΡ ≤ 2,73RR

2,27 < T ≤ 2,73

Η

2,73RR < ΕΡ

2,73 < T

Τα αποτελέσματα αυτά μας δίνουν την δυνατότητα με υπερηφάνεια να αναφέρουμε ότι ακόμα και οι ποιο απλές μας κατασκευές χωρίς προσθήκες θερμοπροσόψεων κατατάσσονται στην «Α» Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. Η σωστή και αποδοτική θερμομόνωση των κτιρίων  CRETAΠΡΟΚΑΤ έχει ως αποτέλεσμα πολύ μικρές απαιτήσεις ψύξης θέρμανσης και ως επακόλουθο επίσης μικρή ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (ΕΡ). Η επιλογή μάλιστα αποδοτικών συστημάτων ψύξης θέρμανσης  βελτιώνει ακόμα περισσότερο την Υπολογιζόμενη Ετήσια Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας Τελικής Χρήσης.

Τελικό αποτέλεσμα είναι η μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων ιδίως όσο αυξάνει το κόστος των καύσιμων υλών και της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

 

Διαβάστηκε 6064 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ CRETA ΠΡΟΚΑΤ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ »
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ:
Διεύθυνση: 5ο Χιλιόμετρο Ηρακλείου - Μοιρών
  Τηλ: 2810 - 262863 & 325272, Kιν: 6945657723,
Κιν2:6983506303    - mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.